Agenda 2030 för myndigheter

Hållbarhet är en viktig utgångspunkt för all offentlig verksamhet och för ett näringsliv i framkant. Agenda 2030 är världens definition för hållbar utveckling. Idag ligger mest fokus på klimatfrågan men hållbarhet handlar om mer än så. Det handlar om att knyta samman sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv.  Agenda 2030 har en enorm styrka i att alla världens länder och ett mycket stort antal företagsledare har ställt sig bakom denna ansats. Därför är det naturligt att myndigheter, regioner och kommuner anpassar sin verksamhet till Agenda 2030 och dess mål.

Vårt erbjudande

·       Uppmärksamma och skapa förståelse i organisationen för hur ert uppdrag (förordning, instruktion, regleringsbrev) förhåller sig till Agenda 2030

·       Ge er ett metodstöd att själva bedöma vilka av agendans mål som är relevanta för er och vilka utmaningar och möjligheter ni har när det gäller att bidra i genomförandet av Agenda 2030

·       Analysera och ge förslag på hur ni kan integrera Agenda 2030 i er styrning och ledning och utveckla er samverkan med andra aktörer för att bidra i genomförandet av Agenda 2030.

·       Stärka er interna och externa kommunikation med utgångspunkt i Agenda 2030 och de Globala målen.

·       Ge förslag på hur ett rapporteringssystem  kan utformas med utgångspunkt i hur ni bidrar till en mer hållbar utveckling i genomförandet av Agenda 2030.

Vi kan stödja er i ovan nämnda punkter genom kunskapshöjande åtgärder (exempelvis utbildning och inspirationsföreläsningar), processledning och processtöd, kommunikationsåtgärder samt genom traditionellt analys- och utredningsarbete.

I denna satsning samarbetar We-ness med Frykman Kunskap & Analys.

Jonas Frykman har under 20 års tid arbetat med frågor som rör hållbar samhällsutveckling. Senast som expert i Agenda 2030 – delegationen och innan dess för SKR, kommuner och statliga myndigheter. Jonas är ordförande för SIS tekniska kommitté för hållbara samhällen och har som fristående konsult gjort flera uppdrag bland annat åt Formas, Tillväxtanalys, Länsstyrelsen, flera kommuner och regioner samt Svenska FN-förbundet.